viernes, 29 de julio de 2016

Reflexión al Módulo 1 de Natividad DíazMarco de referencia da orientación laboral

O Servizo Público de Emprego Estatal, céntrase na creación, desenvolvemento e seguimento das Políticas de Emprego. Reforza a coordinación entre todos os axentes que interveñen no mercado de traballo.

As competencias de emprego repártense da seguinte forma:

- lexislación laboral, bases e planificación xeral da actividade económica: EXCLUSIVA DO ESTADO

- políticas pasivas de emprego:(todo o referente ás prestacións e subsidios por desemprego....) EXCLUSIVA DO ESTADO

- O desenvolvemento e execución das políticas Activas de emprego: COMPETENCIA TRANSFERIDA A GALICIA DESDE O ANO 1997

.O SEPE, xunto cos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas forman o Sistema Nacional de Emprego.

A mellora da vertebración e a eficiencia da política de emprego e de funcionamento do Sistema Nacional de Emprego requiredous instrumentos concretos previstos no marco legal: un catálogo de servizos comuns na nova lexislación como Estratexia Española de Emprego.

A Estratexia Europea de Emprego(EEE) constitúe un programa anual de planificación, seguimento, exame e axuste das políticas dos Estados membros con obxecto de coordinar os instrumentos que estes utilizan para combater o desemprego.O mercado laboral

Os mercados estructuranse pola converxencia de dous feitos: a oferta e a demanda de traballo.

A oferta de traballo é a población activa e a demanda está constituída pola cantidade de traballadores cas empresas e empregadores están dispostos a contratar.

Activos :  personas de mais de 16 anos que na semana de referencia realizaron man de obra para a produción e servizos ou están dispoñibles e en condicións de incorporarse a producción.

   * Ocupados: cando na semana de referencia estiveron traballando durante polo menos una hora a cambio     de unha retribución en diñeiro o especie ou quen tendo traballo estiveron temporalmente ausentes do            mesmo por enfermidade, vacacións,etc.

   * Parados: cando na semana de referencia estiveron sin traballo, dispoñibles para traballar e buscando          activamente emprego.

Inactivos: persoas de mais de 16 anos non incluídos nas categorías anteriores.

Taxas segundo a EPA

Taxa de actividade (Ta) = (Poboación activa/Poboación en idade de traballar) x 100

Taxa de paro(Tp) = ( Poboación desempregada/Poboación activa) x 100

Taxa de emprego(Te) = (Poboación ocupada/Poboación en idade de traballar) x 100

Para mellorar a situación na que se atopa o mercado laboral débese procurar elevar a taxa de emprego, sendo o ideal facelo reducindo a taxa de paro a vez que se aumenta a taxa de actividade.

Paro Estructural: desaxuste entre a oferta e a demanda de traballadores, non adaptabilidade dos axente económicos internos as demandas externas, obsolecencia dun modelo productivo determinado(ej:"vellez" tecnológica).

Paro Friccional: atópase referido a que os traballadores buscan cambiar de emprego en vistas de progreso ou simplemente renovación.

Paro Cíclico: cando é causado só por un ciclo. en países economica e socialmente débiles traen consecuencias como a violencia e a desobediencia civil ( crisis del 1929).

Paro Estacional: varía coas estacións do ano en consecuencia de fluctuaciones na oferta ou demanda de traballo ( agricultura).Certificación e formación profesional

Dicimos que unha persoa está cualificada cando no seu desempeño laboral, obten os resultados esperados, cos recursos e o nivel de calidade debido.

O Instituto Nacional de Cualificacións (INCUAL), é o responsable de definir, elaborar e manter actualizado o catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e o correspondente Catálogo Modular da Formación Profesional.

Os certificados de profesionalidade son o instrumento de acreditación oficial as cualificacións profesionais no ámbito da administración laboral, que teñen como obxectivo dar respostas ás necesidades da sociedade do coñecemento baseada na competitividade, a empregabilidade, mobilidade laboral.  A súa expedición corresponde a administración competente con carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.. Son un referente que permitirán certificar, de maneira homoxenea, as competencias profesionais dos traballadores que teñan sido adquiridas desde:

- a experiencia profesional

-a formación profesional para o emprego
-a formación profesional inicial 

                                                    

Política social e de emprego na Unión Europea

A Unión Europea e os gobernos nacionais comparten a responsabilidade nas políticas de emprego, asuntos sociais e inclusión.

 A Unión Europea coordina e supervisa as políticas nacionais, impulsa o intercambio de boas prácticas en materia de emprego, pensións, pobreza e exclusión social.

Os gobernos nacionais son os principais responsables de política social e de emprego. O financiamento da Unión Europea neste ámbito limitase a apoiar e complementar os seus esforzos.

De acordo coa estratexia de Europa 2020, a estratexia europea de emprego impulsa medidas para:

- crear postos de traballo

- dinamizar e equilibrar mellor os mercados laborais

-supervisar as políticas de emprego cos países da Unión Europea a través das siguientes iniciativas:

     * paquete de medidas para o emprego

     * medidas para fomentar o emprego xuvenil

     * iniciativas Europa 2020 (emprego, asuntos sociais e inclusión)

Unha das catro liberdades que gozan os ciudadanos da Unión Europea é a libre circulación dos traballadores que inclúe o dereito de desprazamento e residencia do traballador o dereito de entrada e residencia dos membros da familia e o dereito a traballar noutro Estado membro. Estes dereitos van acompañados dalgunhas restricciones en especial no que se refire ao dereito de entrada e residencia e ao dereito de acceso a empregos na Administración Pública.
O propósito de EURES é proporcionar servizos de información, asesoramento e contratación/colocación (procura de emprego) aos traballadores e empresarios, así como calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio da libre circulación das persoas.

                                                                
Debemos coñecer cando falamos do mercado de traballo os seguintes termos:A mobilidade dos traballadoresRede Eures: Rede Europea de Servizos Europeos.

A iniciativa emprendedora como forma de actuación  

O grao de benestar e riqueza dunha economía está directamente relacionado coa súa actividade emprendedora.

A desmotivación dos españois para emprender podese explicar por:

- as barreiras mentais: falta de valoración social do papel de empresario- a falta de ídeas e o descoñecemento do sector.

- a falta de formación específica para o emprendemento.

- a falta de financiamento.

- o temor o fracaso e os medos persoais.

Os tres elementos esenciais para a creación de empresas son a idea, o emprendedor e o  plan de empresa.

A idea , é o proceso mental a partir do cal se converte un concepto inicial nunha oportunidade. Responde á esencia do negocio que se pode condensar na pregunta ¿que emprender?

Persoa emprendedora , é aquela que foi capaz de concibir a idea, a persoa sobre a que vai recaer a responsabilidade da iniciativa e posta en marcha da nova empresa. Responde a pregunta ¿quen?

Plan de empresa , e o documento no que se plasman todas as reflesións realizadas para darlle forma a ídea e convertela nun proxecto empresarial. Responde a pregunta: ¿cómo emprender?

Como modelo de negocio temos o MODELO CANVAS que serve para confeccionar deseños empresarias a partir dunha idea para pór em marcha a empresa, elaborar modelos propios de desenvolvemento do negocio e validar as súas posibilidades de éxito.

REFLEXIÓN FINAL 

Tocounos vivir unha situación tanto económica como laboral de incertidumbre, donde non sabemos como afrontar ambos temas, andamos dando bandazos e probando solucións a ver con cal acertamos.Teorías hai moitas e maneiras de levalas a cabo tamén, pero a cousa parece que vai para longo.O mercado laboral cada vez é máis inestabable, cando fai un tempo os empregos duraban non se sabe cantos anos, incluso algúns eran de por vida, na actualidade hai contratos de días, semanas, meses, etc., co cal a orientación laboral é moi complicada. Non hai unha titulación específica para esta profesión polo que está un pouco dispersa, hai moitos profesionales que levan neste campo anos, e gracias a súa experiencia vamos aprendendo os que non temos tanta, pero non hai unhas directrices a seguir polo que eu creo que se debería estandarizar a súa mecánica e os seus protocolos.Todo esto beneficiaría as empresas para todos los cambios que se están a sufrir tanto no mercado laboral como productivo, cambios nos postos de traballo e na súa  adaptación.

PARA SABER MAIS

Portal del Servicio Público de Empleo Estatal
Certificados de Profesionalidad
Modelo CANVAS

martes, 26 de julio de 2016

Reflexión Individual Módulo 1 de María Castro


PRIMEROS PASOS EN LA ORIENTACIÓN LABORAL


Como ya he comentado en mi artículo anterior, estoy en la búsqueda de una mayor especialización en el tema de la orientación laboral, por lo que os voy a contar lo que a mi juicio como profesionales del tema debemos tener en cuenta y así empezar a dar los primeros pasos como técnicos en orientación laboral.

El ecosistema TIC como herramienta profesional

Mal que nos pese la Orientación Laboral , como el resto de sectores no ha permanecido ajena a la revolución generada con la llegada de las TIC, por lo que como orientadores debemos afrontar un auténtico proceso de alfabetización tecnológica con el propósito de adquirir las competencias y cualificaciones necesarias para poder dar respuesta a las demandas actuales y, en consecuencia, favorecer el uso de estas herramientas en el desarrollo de los procesos y acciones de Orientación. DEBEMOS SUBIRNOS AL TREN DE LAS TIC´S.

NO TE PARES

El marco de referencia de la orientación laboral

La Estrategia Española de Empleo, permite la eficiencia de las políticas de empleo y del funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo, éste último está formado por el SEPE y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.
Cómo orientadores debemos tener  un conocimiento de la existencia de las:
 • Políticas Pasivas de Empleo , que hace referencia a las prestaciones y subsidios por desempleo, cuya competencia es EXCLUSIVA DEL ESTADO.
 • Políticas Activas de Empleo, es el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación, que permiten mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas o aquellas que busquen el mantenimiento o mejora de su puesto de trabajo.COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, transferida a Galicia en el año 1997. 
Reflexión:
A mí entender nosotros como Orientadores Laborables estaremos dentro de las  políticas activas de empleo, por lo que debemos ser conocedores de su existencia y funcionamiento ya que estás políticas intentan intervenir en el mercado de trabajo para ayudar a los parados en su inserción y así reducir el paro.

Hay que prestarles especial interés  a estás políticas, por que son una prioridad para las Estrategias Europeas de Empleo ( EEE ).

El orientador laboral comprende todas las actuaciones de apoyo en la búsqueda de empleo a las personas beneficiarias :
 • Información 
 • Orientación
 • Motivación 
 • Asesoramiento                                
Como orientadores trabajamos con distintos colectivos, a los cuales debemos FACILITARLES herramientas para lograr su fin, atendiendo a su realidad socio-económica. Generalmente estos colectivos vienen en una situación de VULNERABILIDAD, ya que nuestro modelo social actual genera y mantiene situaciones de desigualdad, que conllevan para una buena parte de la población activa estar en  situaciones de desempleo y discriminación.
El orientador puede INTERVENIR ya que el patrón de orientación está constituido por factores dinámicos, más o menos estables.

En España el sistema de formación profesional comprende dos subsistemas: la formación profesional reglada que depende del Ministerio de Educación y de las CCAA, y  el de la formación para el empleo, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través del SEPE y  las Comunidades Autónomas.

Reflexión:
La Formación nos permite acceder al mercado laboral, especializarnos en nuestra área profesional,  y reorientarnos hacia otro sector, en el caso que sea necesario,o incluso mantenernos en nuestro puesto actual,  ya que los modelos de negocio van cambiando y , los perfiles de trabajadores deben ajustarse a ese cambio.Por eso es tan importante como orientadores saber acompañar en este proceso al usuario para que su decisión se ajuste lo más a su realidad personal y a la del propio mercado, teniendo en cuenta que hay multitud de oferta formativa.

Mercado de Trabajo

El Mercado de trabajo es el ámbito en el que las empresas y trabajadores negocian la cantidad de trabajo a intercambiar y a que precio ( salario ).En el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda estaríamos en una situación de PLENO EMPLEO.

 Relación inversa entre el Salario y la Demanda de trabajo y Relación directa entre el Salario y la Oferta de trabajo.

Indicadores del Mercado de Trabajo según la EPA:

 • Población en edad de trabajar: personas entre 16 y 65 años.
 • Población activa: personas en edad de trabajar que desean hacerlo y que en la semana anterior a la realización de la encuesta están disponibles para incorporase a la producción.
 • Población ocupada: Personas activas que encontraron empleo por cuenta ajena o propia en la semana anterior a la realización de la encuesta durante al menos 1 hora o estaban de baja por enfermedad.
 • Población parada o desocupada: personas activas que no encontraron empleo en la semana anterior a la realización de la encuesta y estaban disponibles para ello y buscando activamente empleo.
Reflexión:
Debemos tener en cuenta la clase de paro en la que se encuentra el usuario, ya que la estrategia de actuación variará.

Clases de paro según las causas que lo provocan:
 • Friccional:  Personas trabajadoras en un proceso de cambio de empleo.                                    
Paro que podemos decir que es saludable.
 • Estructural: Personas trabajadoras con cualificaciones no demandadas o escasamente demandadas.
Paro muy preocupante.
 • Cíclico: Personas trabajadoras desempleadas por la recesión económica.
  Paro asociado a las fluctuaciones económicas.               
 • Estacional: Personas trabajadoras que no requieren el mercado de trabajo en una determinada época del año.
Reflexión:
Como orientadores tenemos que conocer el mercado laboral en el cual nos movemos  y saber interpretar los datos, para poder realizar un trabajo más eficaz.
Creo  que una de los factores  más importantes dentro de la empresa es el EL ELEMENTO HUMANO:

 • Es una de las piezas claves que componen una empresa.
 • Es la columna vertebral donde se fundamenta la organización.
Por lo que las organizaciones deberían gestionar sus recursos para que este capital humano sea lo más eficiente y eficaz, y motivarlo para su implicación en la empresa;pero en  el panorama actual en el que nos encontramos, la desmotivación crece entre los trabajadores y los que se encuentran en búsqueda de empleo. Con lo que cada vez más  las empresas tienen un elemento humano más débil, lo que implica cada vez un tejido empresarial menos competitivo y menor riqueza y bienestar.

Política Social y de Empleo en la UE

Instituciones y Organismos Comunitarios en Materia de Empleo

Comisión Europea
 •  Empleo,Asuntos Sociales e Inclusión 
 •  Fondo Social Europeo 
Parlamento Europeo
 •  Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
 Consejo de la  Unión Europea 
 •  Empleo Política Social, Sanidad y Consumidores 
Comité Económico Social Europeo 
 •  Sección de Empleo , Asuntos Sociales y Ciudadanía

Derechos para la búsqueda de empleo en la UE

Todo ciudadano de la UE tiene derecho a:
 • Buscar empleo en otro país de la UE.
 • Recibir las mismas ayudas de las oficinas nacionales de empleo que los ciudadanos del país donde estean
 • Quedarse en el país elegido el tiempo suficiente para buscar empleo, presentar su candidatura y ser contratado.
Los demandantes de empleo no pueden ser expulsados si demuestran que siguen buscando un trabajo y tienen verdaderas posibilidades de encontrarlo.

RED EURES: Red Europea de Servicio de Empleo

 El propósito de EURES es proporcionar servicios de información, asesoramiento y contratación/colocación ( búsqueda de empleo ) a los trabajadores y empresarios, así como a cualquier ciudadano que dese beneficiarse del principio de la libre circulación de personas.

Iniciativa Emprendedora

El informe  GEM sobre emprendimiento y creación de empresas nos inidica que hay una ligera recuperación de esta actividad en España
El autoempleo y la creación de empresas son fundamentales para lograr un modelo productivo NUEVO con el que se genere riqueza y bienestar.
Principales razones que explican la escasa tasa de actividad emprendedora ( TEA ), en España y en concreto en Galicia:
 •  Poca valoración social
 • Falta de ideas de negocio
 • Escaso conocimiento del sector 
 • Falta de formación específica para emprender 
 • Problemas de financiamiento y burocracia.
 • Miedo al fracaso.
Los elementos esenciales para la creación de empresas:


 • La idea: QUÉ ?                                
Una vez que tenemos la idea, que proviene de la creatividad de las personas que son capaces de descubrir la oportunidad de negocio ( INNOVACIÓN no INVECCIÓN ); está debe pasar una valoración sobre tres aspectos:
 1. El producto o servicio :qué voy a vender
 2. La estrategia: cómo lo voy a vender
 3. El mercado : cuánto tendré que vender
Esta valoración permite al emprendedor hacer una reflexión  a través del"modelo de negocio", en concreto el modelo CANVAS es una herramienta  que nos permite, a partir de una idea poner en marcha la empresa, elaborar modelos propios de desarrollo de negocio y validar su posibilidad de éxito.
 • El Plan de Empresas: CÓMO ?
Es un documento donde el emprendedor le da forma a su idea, reflexiona y plasma las cuestiones más importantes y significativas para la puesta en marcha y funcionamiento de su proyecto de nueva empresa.
El contenido del plan de empresa:
 1. Introducción 
 2. Estudio de mercado
 3. Plan Comercial
 4. Plan de Organización y Recursos Humanos.
 5. Aspectos legales
 6. Estudio de la viabilidad : análisis económico-financiero
 7. Conclusión
 8. Resumen ejecutivo
 9. Anexos
 • Motivos : QUIÉN ? y PARA QUIÉN ?
DECÁLOGO DEL EMPRENDEDOR
 1. CREAR E INNOVAR 
 2. ASUMIR RIESGOS Y TOMAR LA INICIATIVA 
 3. CONFIAR EN SÍ MISMO Y EN LOS DEMAS 
 4. SER OPTIMISTA 
 5. SER RESPONSABLE 
 6. TENER DESEOS DE SUPERACIÓN E INDEPENDENCIA 
 7. SER PERSEVERANTE 
 8. SER COLABORADOR Y APASIONADO POR EL TRABAJO. 
 9. TENER HÁBITO AL AHORRO
DECÁLOGO DE ACTUACIÓN DEL ORIENTADOR CON EL EMPRENDEDOR
 1. SER RESPETUOSO CON EL EMPRENDEDOR
 2. ESCUCHAR ANTES DE OPINAR
 3. DAR A CONOCER EL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
 4. EL ORIENTADOR NO TOMA DECISONES
 5. CLARO, EMPÁTICO Y POSITIVO
 6. DAR ACCESO A LA INFORMACIÓN
 7. RECOMENDAR ACCIONES FORMATIVAS
 8. COMPROMISO CON LAS FECHAS DE LAS TAREAS
 9. SABER DELEGAR EN OTROS PROFESIONALES

Reflexión:
El emprendimiento puede ser una de las vías por la que se puede reducir el paro y mejorar la riqueza y bienestar  y por lo tanto debemos prestarle especial atención.

Los emprendedores deben tener una visión de futuro y nosotros como orientadores debemos hacer una función de acompañamiento y de búsqueda de información.Para saber más:

Servicio Público de Emprego de Galicia


lunes, 25 de julio de 2016

RESUMEN-REFLEXION BLOQUE 1 de Lucía Chaves


 REFLEXIÓN BLOQUE 1 

Lucía Chaves García

TEMA 1 : MARCO DE REFERENCIA DE LA ORIENTACIÓN LABORAL


Nos encontramos en un contexto en el que ya dejamos atrás el neoliberalismo y surgen nuevos valores. Asistimos a un desmantelamiento de la democracia, en el que se produce una desigualdad creciente entre grupos y la cultura dominante elimina al sujeto crítico. Además hemos pasado de una sociedad en la que el acceso a la información era dificultoso a una en la que sufrimos infoxificación.

Todos estos cambios hacen necesario el papel del orientador/a, para una mayor inclusións social de todas las personas que integran la sociedad. Ya que cada vez un número mayor de personas necesitan acompañamiento, servicios más personales, ayudas a medio plazo, mantener la motivación y contar con apoyo tutorial.

La Orientación Laboral constituye un conjunto de iniciativas integradas de información, asesoramiento y tutorización profesional para promover la empleabilidad y ocupabilidad en un contexto económico y comunitario global, así como para facilitar la formación permanente de los trabajadores y la inclusión social.
ORIENTACIÓN LABORAL
CARACTERÍSTICAS
OBJETIVOS
COLECTIVOS
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
·   Proceso de permanente de interacción, que se da a lo largo de toda la vida de la persona
·   Atiende a la persona considerando su contexto
·   Es una práctica psicopedagógica, dirigida a la intervención en las áreas  personal-social, vocacional, escolar, formativa, ocupacional y comunitaria de la persona individualmente o colectivamente.
·   Es parte integrante del proceso de madurez personal, profesional y social para la toma de decisiones encaminadas a lograr la inserción laboral.
·   Se fundamenta en los principios de prevención y desarrollo, atención y apoyo a la diversidad de las personas.
·   Asume funciones de diagnóstico, información, asesoría, asistencia, ayuda, desarrollo y tutoría
·   Inserción y mantenimiento de las personas en el mercado de trabajo en función de sus necesidades e intereses
·  Promoción y mejora profesional con desarrollo personal a través del ámbito sociolaboral de los individuos
·   Estudiantes que no contemplan la formaición básica obligatoria
·   Personas en procesos migratorios
·   Mujeres víctimas de violencia de género
·   Personas con diversidad funcional
·   Personas mayores de 45 años
·   Personas desempleadas de larga durción
·   Personas que cumplen o han cumplido penas de reclusión
·   Personas sin hogar
·   Drogodependientes especialmente deteriorados
·  Personas que proceden de etnias, culturas y religiones diferentes
·   Entrevista
·   Sistema facilitador de la inserción
·   Didáctica-asesoramiento-centrada en los recursos
·  Basada en intinerarios

TEMA 2: O MERCADO LABORAL


Los mercados se estructuran por la convergencia de dos hechos: oferta y demanda.
La oferta de trabajo es la población activa y la demanda está constituída por la cantidad de trabajadores que las empresas y los empleadores están dispuestos a contratar.
Dos de las principales escuelas de pensamiento económico discrepan sobre cual es la situación en la que se encuentra habitualmente el mercado de trabajo:
 • Escuela clásica: Según esta escuela el mercado de trabajo está siempre en pleno empleo. La disminución de los sueldos lleva a las empresas a contratar más mano de obra. El funcionamiento del mercado de trabajo y la rigidez de los salarios a bajar son la causa del paro.
 •  Escuela Keynesiana: El mercado de trabajo no está siempre en pleno empleo sino que puede existir paro. Esto se explica porque los sindicatos dificilmente van a aceptar una bajada de los salarios, lo que impedirá aumentar la demanda de trabajo. La insuficiente demanda agregada de la economía es la causa del paro.
Términos que debemos conocer cuando hablamos del mercado de trabajo:
 • Activos: Personas de más de 16 años que en la semana de referencia han realizado mano de obra para la producción y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción.
  • Ocupados: Personas de más de 16 años que durante la semana de referencia estuvieron trabajado durante por lo menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quien teniendo trabajo estuvieron temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etc.
  • Parados: Personas de más de 16 años que durante la semana de referencia estuvieron sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo.
 • Tasa de Actividad: Cociente entre la población activa y la población en edad legal de trabajar.
 • Tasa de Paro: Cociente entre la población parada y la población activa.
 • Tasa de Empleo: Cociente entre la población ocupada y la población en edad legal de trabajar 
 • Paro Estructural: Desajuste entre la oferta y la demanda de trabajadores. En esta clase de desempleo la oferta presenta características diferentes a la demanda.
 • Para Friccional: Aparece a pesar de que el número de puestos de trabajo coincida con el número de personas en disposición de trabajar. Los trabajadores buscan cambiar de empleo.
 • Paro Cíclico: Ocurre cuando el mismo es causado solo por un ciclo.
 • Paro Estacional: Varía con las estaciones del año como consecuencia de las fluctuaciones en la oferta y la demanda de trabajo.

Es importante conocer el funcionamiento del mercado de trabajo de la zona y del comportamiento de las ocupaciones para poder tomar una decisión en relación al objetivo profesional que se busque.

Disponemos de distintos Instrumentos y herramientas para el estudio del mercado de trabajo: 
 • Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal: Unidad técnica que analiza la situación y las tendencias del mercado de trabajo.
 • Observatorio Ocuapcional del Servicio Público de Empleo de Galicia: Instrumento técnico para conocer el funcionamiento del mercado laboral.
 • Observatorio Europeo de Empleo: Sistema de información sobre las políticas de empleo y las tendencias de los mercados de trabajo en la Unión Europea.
 • Prospección del mercado de trabajo: Conjunto de procedimientos, metodologías y sistemas de análisis del mercado laboral, realizados en cooperación y diálogo permanente con el tejido empresarial y otros agentes sociales.

TEMA 3:  CERTIFICACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL


La Formación Profesional es un instrumento que permite mejorar y facilitar la adaptación de las cualificaciones de la población activa.

La Ley Orgánica 5/2002 del 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 3, presenta las siguientes definiciones:
 • Cualificación Profesional: "Conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo, que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral".
 • Competencia Profesional: "Conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo".
El Catálogo Nacional de Competencias Profesionales (CNCP) incorpora tanto las competencias técnicas (específicas de la cualificación y transversales a otras) como las competencias clave (permiten a las personas adaptarse a un contexto laboral cambiante).

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) persigue identificar cuales son las competencias requeridas para el empleo.

El Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) es el responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.

Una Cualificación Profesional se puede alcanzar mediante: Título de Formación Profesional (Sistema Educativo), Certificados de Profesionalidad (Sistema de formación para el empleo) o reconocimiento de las competencias profesionales.TEMA 4: A POLITICA SOCIAL E DE EMPREGO DA UE

 1. Hitos históricos: 

Estrategia Europea de Empleo:
 • (1997-2005) Cumbre Europea de Luxemburgo sobre el Empleo, "Poceso de Luxemburgo", articulada al rededor de cuatro instrumentos: Directrices de empleo, Planes nacionales de acción para el empleo, Informe conjunto sobre empleo y recomendaciones.
 • (2000-2010) Estrategia de Lisboa: Su objetivo era "Hacer de la Unión Europea la Economía más competitiva del mundo y alcanzar el pleno empleo antes de 2010".
 • (2005-2010) Relanzamiento Estrategia de Lisboa: Pleno Empleo, Reto tecnológico, sociedad basada en el conocimiento, mejorar la competitividad en el mercado interior, integración de los mercados financieros, modernización del modelo social europeo.
  • Programa Comunitario de Lisboa (2005-2008): Marca las directrices para las poíticas de empleo de los Estados miembro.
  • Progrma Comunitario de Lisboa (2008-2010), en la que la Comisión presenta acciones basadas en 4 áreas: inversión en capital humano, impulsar el potencial empresarial, invertir en conocimiento e innovación y completar el mercado interior de energía.
 • Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
  • Emplear al 75% de la población de entre 20 y 64 años.
  • Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D.
  • Objetivo 20/20/20: 
   • Reducir el abandono escolar a menos del 10% y la población joven con estudios superiores debe superar el 40%.
   • Reducir al menos en 20 millones las personas en riesgo de exclusión social

       2. Cuatro libertades fundamentales del mercado interior:

  •  Libre circulación de mercancías
  • Libre circulación de trabajadores
  • Libertad de establecimiento y libre presatación de servicios
  • Libre circulación de capitales

      3. Lineas de ayuda directa

  • Red EURES, creada en 1993. Actividades:
   • Puesta en relación de ofertas y demandas de empleo
   • Asesoramiento a solicitantes de empleo, trabajadores móviles y empleadores
   • Desarrollo de la cooperación transnacional y transfonteriza
   • Seguimiento, búsqueda de soluciones y advertencias sobre obstáculos a la movilidad
  • Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI):
  Tiene por objetivo promover un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, que aporte una protección social correcta, combata la exclusión social y la pobreza y mejore las condiciones de trabajo.
  • Microfinanciación y emprendimiento social
   • Aumentan el acceso y la disponibilidad de microfinanciación para grupos vulnerables que deseen crear o ampliar actividades para microempresas. 
   • Refuerzan la capacidad institucional de los prestamistas de microcrédito
   • Apoyan el desarrollo de empresas sociales
  • PROGRESS
  Ayuda a la UE y a sus países a mejorar sus políticas en 3 secciones temáticas: Empleo, protección social y condiciones de trabajo.
  • FEAG (Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización):
  Presta apoyo a los trabajadores que pierden su empleo como consecuencia de grandes cambios estructurales o por la crisis económica y financiera mundial
  • Iiciativa de Empleo Juvenil:
  Tiene por objetivo integrar en el mercado laboral a los jóvenes que no trabajan, ni estudian, ni reciben formación.

     4. Líneas de ayuda indirecta

  • Fondo Social Europeo (FSE): 
  Invierte en las persoanas y se centra en mejorar las oportunidades de empleo y educación en toda la Inión Europea y aspira a mejorar la situación de las personas que están al borde de la pobreza

  TEMA 5: A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AO MERCADO LABORAL


   El Informe GEM 2015 refleja una ligera recuperación de la actividad emprendedora en España, tras el retroceso que se produjo durante la crisis.

  El análisis de la dinámica emprendedora permite comprobar que los españoles materializamos, cada vez con mayor facilidad, nuestra intención de emprendedora en un nuevo proyecto empresarial. A pesar de ello, existe un descenso del stock empresarial, debido a que los cesamientos en actividades fueron más numerosos que las perturas.

  En España, la desmotivación por emprender puede resumirse en:
  • Barreras mentales: falta de valoración social de papel de empresario
  • Falta de ideas o desconocimiento del sector
  • Falta de formación específica para el emprendimiento
  • Falta de financiamiento y la excesiva burocracia para crear una empresa
  • El temor al fracaso y los miedos personales
  Fomentar la cultura emprendedora e implusar la creación de empresas provoca una serie de efectos positivos en la sociedad:
  • Creación de empleo
  • Creación de riqueza y bienestar social
  • Aumento de la competitividad
  Por todo esto, lograr el bienestar y la riqueza de una economía está directamente relacionado con la actividad emprendedora.

  En las nuevas tendencias de emprendimiento debemos destacar las Empresas de Economía Social (ES), las cuales surgen para cubrir necesidades y no para obtener máximos beneficios, aunque deben ser eficientes y rentables. Los agentes que protagonizan esta forma diferente de hacer empresa son: 
  • Cooperativas
  • Sociedades Laborales
  • Centros Especiales de Empleo
  • Empresas de Inserción 
  • Confrarías de Pescadores
  • Asociaciones
  • Fundaciones
  En estas empresas lo que prima es la persona frente al capital, que se considera un mero instrumento.


  VENTAJAS DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
  EN EL ÁMBITO DE LA COHESIÓN SOCIAL
  EN EL ÁMBITO DE LA COHESIÓN TERRITORIAL
  ·  Calidad del empleo

  ·  Igualdad de oportunidades

  ·  Elevada presencia relativa en actividades de servicios ligados al concepto de desarrollo sostenible
  ·  Contribución a la creación de riqueza y generación de empleo en el ámbito rural

  ·  Fija la población en el ámbito rural y evita su despoblamiento

  ·  Si no existiesen las empresas de ES:

  o Pérdida de ocupación de colectivos con alguna dificultad

  o Modificación de las condiciones de trabajo de un importante número de trabajadores

  o Mayor desempleo

  o Desaparición de empresas de elevado interés social

  o Cierre de empresas de zonas rurales y despoblamiento de la zona.

  PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS

  Los tres elementos esenciales para la creación de una empresa son:
  • La idea: proceso mental que permite detectar una oportunidad a partir de un concepto inicial. Esta idea proviene de la creatividade de una o varias personas. Los principales tipos de innovación que se suelen considerar en relación a la creación de una empresa son: 
   • Innovación Técnica: materiales, componentes,productos...
   • Innovación Comercial: fórmulas comerciales diferentes
   • Inonvación Organizativa: Estructuras organizativas nuevas 
  • Persona emprendedora
  • Plan de empresa: Documento en el que se plasman todas las reflexiones realizadas para darle forma a la idea y convertirla en un proyecto empresarial.
  El Modelo CANVAS es una herramiento cualitativa qeu sirve para confeccionar diseños empresariales, elaborando modelos propios de desarrollo de negocio y validar sus posibilidades de éxito.  El Plan de Empresa es un documento donde el emprendedor le da forma a la idea, reflexiona y plasma las cuestiones más importantes y significativas para la puesta en marcha de su proyecto de empresa. Contempla los siguientes puntos en su contenido:
  • Introducción
  • Estudio de mercado
  • Plan Comercial 
  • Plan de Organización de Recursos Humanos
  • Aspectos legales
  • Estudio de viabilidad: análisis económico-financiero
  • Conclusión
  • Resumen ejecutivo
  • Anexos 

   REFLEXIÓN FINAL 
  Ante el cambio socioeconómico y cultural al que estamos asistiento, es necesario comprender el mercado laboral y adaptarnos a situaciones laborales en las que deberemos ser flexibles tanto a nivel formativo como laboral. Además es necesario que seamos capaces de extrapolar los conocimientos adquiridos en experiencias previas y transferirlos a otros contextos. 
  Cada vez, en mayor medida, las empresas tendrán que valorar a las personas por sus competencias, de manera que dispongan de empleados con un alto poder de adaptación a los cambios constantes en las fundiones de su puesto y gran flexibilidad.
  La Orientación Laboral jugará en este contexto un importante papel, ya que las personas precisarán de acompañamiento y apoyo en la adaptación a todos estos cambios, así como asesoramiento sobre los recursos existentes para alcanzar las demandas que el mercado laboral impondrá sobre los puestos de trabajo.
  Por último, resaltar, que tan importante es adaptarse al mercado laboral para poder conseguir un puesto de trabajo por cuenta ajena como contribuír a la creación de empleo mediante la iniciativa emprendedora. Precisamente por el cambio al que ya vengo haciendo referencia desde el inicio de este artículo, están surgiendo y surgirán nuevas oportunidades de negocio a los que debemos estar atentos, con la observación del mercado y el contexto en el que nos encontramos. 

  PARA SABER MÁS 

  INCUAL
  Portal del Servicio Público de Empleo Estatal
  Formas jurídicas para constituír una empresa